Wist je ...

I. hoe geniet ik van het zogenaamde "klein beschrijf"?

De aankoopkosten bij verkoop uit de hand zijn samengesteld uit het honorarium van de notaris, de registratierechten en diverse kosten.
De registratierechten worden berekend op de overeengekomen prijs, verhoogd met de bedongen lasten, en bedragen normaal 10 %.

Deze 10% registratierechten kunnen worden verminderd tot 5% (= zogenaamd "klein beschrijf"), mits de koper aan volgende voorwaarden voldoet:

  1. a) geen andere woning in België in volle of blote eigendom bezitten.

   Uitzondering: een woning geërfd van ouders, groot- of overgrootouders. Indien het kadastraal inkomen ervan lager is dan het hierna vermelde toegelaten maximum, dan moet dit niet bijgeteld worden. Indien wel, dan moet er op gelet worden dat dit kadastraal inkomen samen met dit van het gekochte het toegelaten maximum niet overschrijdt.
  2. b) hetgeen men koopt mag slechts een maximum kadastraal inkomen hebben (voor indexatie) van:
   • 745 euro indien men geen, 1 of 2 kinderen ten laste heeft
   • 845 euro indien 3 of 4 kinderen ten laste
   • 945 euro indien 5 of 6 kinderen ten laste
   • 1.045 euro indien 7 of meer kinderen ten laste.
  3. c) de koper of zijn echtgenoot moet zich inschrijven in het bevolkingsregister op het adres van het verkregen onroerend goed binnen een termijn van drie jaar te rekenen van de datum van de aankoopakte en deze inschrijving ten minste drie jaar zonder onderbreking behouden. (nieuwe voorwaarde sedert 24 juli 1998)

   De voorziene verlaging (nl. 5% i.p.v. 10%) is niet toepasselijk op de verkoop van een onverdeeld deel, tenzij dit deel verbonden is aan een verdieping of aan een gedeelte van een verdieping van een gebouw verdeeld in appartementen.

   De verlaging is evenmin van toepassing als de verkrijger en/of zijn echtgenote het geheel of een onverdeeld deel in volle of blote eigendom bezitten van één of meer onroerende goederen, waarvan het kadastraal inkomen samen met dit van het verkregen onroerend goed, meer bedraagt dan het maximum dat hiervoor werd vermeld. In afwijking van deze bepaling, wordt evenwel geen rekening gehouden met de onroerende goederen die door de verkrijger en/of door zijn echtgenote werden bekomen uit de nalatenschap van hun bloedverwanten in de opgaande lijn, mits het kadastraal inkomen het zojuist bedoeld maximum niet overschrijdt met meer dan 25%.

   De vermindering wordt niet toegestaan indien de verkrijger en/of zijn echtgenote reeds een onroerend goed bezitten dat geheel of gedeeltelijk als woning dient en dat anders dan uit de nalatenschap van een bloedverwant in de opgaande lijn is verkregen. Bij aankoop van een bouwgrond is geen rechtstreekse vermindering van de registratierechten mogelijk. Men moet eerst bouwen, en daarna zien of men aan de hiervoor gestelde voorwaarden voldoet. Indien ja, kan de koper binnen de 2 jaar na vaststelling van het kadastraal inkomen, teruggave vragen van de registratierechten die hij boven het verlaagd recht heeft betaald (10 - 5 = 5%).
   Ook voor landbouwgronden is deze vermindering voorzien, indien de gronden persoonlijk door de verkrijger, zijn echtgenoot of afstammelingen worden uitgebaat. Indien men enkel grond bezit, zal het maximum kadastraal inkomen 322 euro niet mogen overschrijden.

II. dat U zelf de aktekosten kan berekenen?

klik hier voor meer info

III. dat U zelf de onroerende voorheffing kan berekenen?

klik hier voor meer info

IV. dat U zelf de huurindexering kan berekenen?

klik hier voor meer info

V. dat er misschien een voorkooprecht op uw eigendom van toepassing is?

klik hier voor meer info